Korta Svar på de Vanligaste Invändningar emot Religionen

Artikel: ”Religionen borde, i stället för att tala så mycket om det tillkommande lifvet, fastmer sysselsätta sig med detta lifvet, upphäfva eländet och befrämja lyckan.”

  • 16 januari, 2017

Svar: Under denna oöverlagda klagan ligger en af de stora, alltid med så mycken ifver framkastade frågorna, som vidrörer det innersta af vårt väsende: frågan om lyckan. Du söker lyckan; du vill vara lycklig. – Du har rätt. Gud kunde i sin faderliga godhet endast skapa oss för att göra oss lyckliga. Nå väl, sök då lyckan….men akta dig, att icke du bedrager dig i medlens val! Flera vägar stå oss öppna, blott en enda är den rätta… Ve den, som väljer en falsk väg!... Denna villfarelse är i våra dagar vanligare än någonsin; ty aldrig, tror jag, var verlden förr så öfversvämmad...

Read more

Artikel: ”Det är tillräckligt om man är en redlig menniska; detta är den bästa af alla religioner, och mera behöfver alldeles icke.”

  • 17 mars, 2016

Svar. ”För att icke blifva hängd”, ja, men icke för att ingå i himmelen. Ja, inför menniskorna är det tillräckligt, men icke inför Gud, den högste domaren. 1. Du säger: ”det är tillräcklig, att man är en redlig menniska.” Nå väl, vi vilja något närmare undersöka detta. Hvad menar du med ”en redlig menniska?” Det är ett talessätt, som synes mig mycket uttänjeligt och beqvämt, och förenligt med alla möjliga lefnadsförhållanden. Och i sanning, fråga t. ex. denne, i sina seder så oordentliga menniska, om man med den mer än lättsinniga vandel, som han förer,...

Read more

Religionen kan vara bra för qvinfolk.

  • 5 december, 2015

(Ursprungligen publicerat i Adoremus #9 - 2010) Svar. Och hvarföre icke ock för männen? Religionen är antingen sann eller falsk. Är den sann, så är den för mannen lika sann (och följaktligen lika god) som för qvinnan. Men är den falsk, så duger den lika litet för qvinnan som för mannen, ty lögnen duger för ingen. Mannen lika väl som qvinnan har att strida emot lidelser, ofta ganska häftiga; och mannen lika litet som qvinnan kan besegra dem utan Gudsfruktan och kärlek till Gud, utan de kraftiga medel, som religionen allenast erbjuder. För mannen lika mycket som för qvinnan...

Read more

”Det är slumpen som leder allt, annars skulle det icke finnas så mycken oordning här på jorden. Huru många onyttiga, ofullkomliga och dåliga ting finnas icke till, det är tydligt att Gud icke bekymrar Sig om oss.”

  • 5 december, 2015

(Ursprungligen publicerad i Adoremus #10 - 2010.) Svar: 1. Tror du verkligen, hvad du här säger? Tillåt att jag tviflar derpå. Dessa tankar äro sådana, som endast komma oss i sinnet, när hjertat är sjukt. Misstro dig sjelf; lidelsen uppstiger lika lätt i hufvudet, som vinet, och i detta farliga rus säger man ännu flera galenskaper än i det andra. Hvad är den omedelbara, praktiska följden af ett påstående såsom t. ex. att Gud icke bekymrar Sig om oss. Jag frågar dig, är icke denna följd ett tygellöst tillfredsställande af alla dina lidelser och dåliga böjelser? Och kunde...

Read more

Det finnes ingen Gud.

  • 3 november, 2015

(Publicerat i Adoremus #9 2010) Svar. Är du säker på din sak? – Hvem har skapat himmelen, jorden, solen, stjernorna, menniskorna, hela verlden? Har allt detta gjort sig sjelft? Hvad skulle du väl säga, om någon visade dig ett hus och försäkrade dig, att detsamma hade helt och hållet gjort sig sjelft? Hvad skulle du säga, om han till och med blott sade att detta vore möjligt? – Icke sannt, du skulle säga att en sådan menniska ville göra narr af dig, eller att han vore svagsint; och du hade fullkomligt rätt. Men om ett hus icke kan frambringa sig sjelft, huru mycket mindre...

Read more

När vi dö, så blir det alldeles slut med oss.

  • 3 november, 2015

(Publicerat i Adoremus # 9 2010) Svar. Ja med hundar, kattor, åsnor m. m. Men vill du då räkna dig till dessa djur? 1. Du är en menniska, min vän, och ej ett djur. Det finnes någon skillnad emellan båda. Menniskan har en själ med förmåga att tänka, att åtskilja godt och ondt, att göra det ena eller det andra, och denna själ är odödlig; djuret deremot har icke någon förnuftig själ och dör derföre helt och hållet. Hvad som egentligen utgör menniskan, det är just själen, d. v. s. det, som i oss tänker, som gör att vi kunna känna sanningen och älska det goda. Det är detta,...

Read more

Tala ej med mig om Religion!

  • 3 november, 2015

(Publicerat i Adoremus # 9  2010) Svar. Och hvarföre icke? Religionen är kunskap om Gud, kärlek till Gud samt Gudsdyrkan. Det är det godas vetenskap och utöfning. Huru kunde den således innehålla något, som vore dig och hvarje förnuftig och rättskaffens menniska ovärdigt? Tro mig, du känner icke till religionen. Jag inser lätt, att såsom du föreställer dig den, måste den vara dig vedervärdig och misshaglig, men Religionen är något helt annat, än hvad hennes vanliga motståndare inbilla sig. Jag vill närmare beskrifva dig den i några förtroliga samtal. Jag vill visa...

Read more