Katolsk Tro – Radioföredrag

Artikel: Tro och Förnuft

  • 4 december, 2016

(Publicerat i Adoremus #2 - 2011) Förra veckan försökte jag klargöra, vad vi katoliker menar med tro. Jag talade om, huru vi erhåller kunskap, dels genom att bruka våra sinnen, dels genom att begagna vårt förnuft, och dels genom att sätta tro till andras utsago. Att sätta tro till andras ord är tro, ehuru denna term för det mesta reserveras för övernaturlig tro, d.v.s. att motta sanningar på Guds ord. Tro i denna betydelse befanns vara särdeles förnuftig. Om jag en gång sätter tro till en människas ord, borde jag vara villig att sätta tro till Guds, om Han har någon lära,...

Read more

Artikel: Trons Betydelse

  • 17 mars, 2016

Mina två första föredrag tjänade som inledning. Jag önskade betona de viktiga följder, som tron på Gud medför, emedan dessa följder så ofta förbises, och emedan vi ej med inre vinning kan börja överväga frågan om en uppenbarad religion, så framt vi icke är innerligt övertygade om våra plikter mot Gud. Vi är Guds tjänare och vår främsta uppgift i livet är att göra Guds vilja. Vi är skyldiga oss själva att tillbringa vårt liv på ett förnuftigt sätt, ty vi har blott ett liv här på jorden, och om vi förslösar det, drar vi skulden över oss själva. Jag tar därför...

Read more

Artikel: Ytterligare Följder av att Tro på Gud.

  • 15 december, 2015

(Ursprungligen publicerat i Adoremus #10 2010) Misstag i grundprinciper ödesdigert. I vårt senaste samtal behandlade vi några praktiska följder av tron på Gud: om jag verkligen tror på Gud, måste jag handla i överensstämmelse med min tro och i praktiken erkänna Guds rättigheter. Jag kan försumma denna min plikt på två sätt. För det första kan jag överlagt vägra att göra Guds vilja eller att anta Guds lära, i det att jag praktiskt taget säger: ”Jag vill inte tjäna,” eller ”Jag vill inte ledas av Din lära i det som jag önskar tro.” För det andra kan jag försumma...

Read more

Några Följder av att Tro på Gud.

  • 9 november, 2015

Naturlig religion. Min avsikt med dessa föredrag är att framställa huvuddragen av den uppenbarade religionen, d. v. s. den religiösa sanning, som Gud själv lär oss. Men för att vi må närma oss ämnet i den rätta andan, är det nödvändigt, att vi först förstår, på vilket sätt den naturliga religionen skiljer sig från den uppenbarade religionen. Det finns många människor, som tror på Gud och bekänner denna sin tro, vilka dock ej inser, att detta kan ha praktiska följder. Jag anser därför att det är mödan värt att ägna litet uppmärksamhet åt detta. Dessa föredrag är nämligen...

Read more